Van Torenbad naar Torenpark

Korte Akkeren is een gezellige wijk, maar met weinig openbaar groen en ook weinig mogelijkheden om dit uit te kunnen breiden. De oh zo nodige en welkome groenuitbreidingen voor de wijk vragen dan ook om creatieve oplossingen waarbij met kleine ingrepen soms een groot effect te bereiken is. Zo pleit Wijkteam Korte Akkeren al geruime tijd voor het herstel van het groen-blauwe contact met rivier de Hollandsche IJssel. Tot 1980 lag de wijk Korte Akkeren bij zwembad ‘het Torenbad’ nog aan de rivier. Veel volwassenen van nu hebben nog goede herinneringen aan dat openluchtzwembad bij de Watertoren, dat gesitueerd was in de in onbruik geraakte zuiveringsbassins van het Goudse waterleidingbedrijf. Contact vanuit de wijk Korte Akkeren met de rivier de Hollandsche IJssel was toen nog heel gewoon en zit nog menig Gouwenaar tussen de oren. Naast het Torenbad waren er toen ook nog diverse ‘landjes’ langs de rivier waar je als kind heerlijk kon spelen en ontdekken. En voor wie durfde was het bij laag water achter Compaxo langs klauteren over de basaltblokken, een onvergetelijk avontuur. Maar sinds alle terreinen langs de rivier een aaneengesloten lint van bedrijven van meer dan een kilometer lang is geworden, zijn de bewoners van Korte Akkeren het gevoel van aan de rivier de Hollandsche IJssel te wonen kwijtgeraakt. Alleen in het meest zuidwestelijke puntje van de wijk, bij het Weidebloemkwartier, is het nog mogelijk om vanaf de dijk over de rivier uit te kijken.

Het gemeentebestuur van Gouda heeft dit gemis onderkend en zich voorgenomen het contact tussen de wijk Korte Akkeren en de rivier weer te herstellen. In het bestemmingsplan is daarvoor ter hoogte van de Watertoren een ‘Groene Verbinding tussen de Hollandsche IJssel en de Schielands Hoge Zeedijk’ opgenomen. Aan het omringende deel van het bedrijventerrein is daarbij de bestemming ‘specifieke vorm van bedrijf – voorwaardelijke aanleg groen’ gegeven. Volgens de begeleidende tekst uit het bestemmingsplan; impliceert dat ingebruikname van dat gebied als oleochemisch bedrijf of voor kantoren, parkeerplaatsen, onderhoudswerkplaatsen, stalling materieel, verladingsactiviteiten en de opslag van grondstoffen, uitsluitend is toegestaan indien daaraan voorafgaand een Groene Verbinding met de rivier is gerealiseerd. 

Structuurvisie Groen Gouda
De vooruitziende bestemmingsplan-blik van Croda en gemeente maakt de Groene Verbinding tussen Schielands Hoge Zeedijk en Hollandsche IJssel tot een voorloper van de Structuurvisie Groen Gouda. In 2017 stelde de gemeenteraad vast dat het oppervlak aan openbaar groen in Gouda terugliep en dat daar iets aan gedaan moest worden. Het antwoord hier op is de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie Groen Gouda. Daarin wordt het tekort aan openbaar groen onderkend voor onder andere de wijk Korte Akkeren. De Structuurvisie Groen heeft als doel er voor te zorgen dat bij bouwontwikkelingen voldoende groen wordt aangelegd waarbij 15% van het totale projectgebied openbaar groen dient te worden. Dit percentage is zowel van toepassing bij volledige nieuwbouw, als bij verbouw van een bestaand pand, mits de bouwsom minstens € 100.000 bedraagt. Als het niet haalbaar blijkt om de vereiste15% openbaar groen te ontwikkelen, zijn er compenserende maatregelen mogelijk tot maximaal 50% van de oppervlakte van de opgave voor openbaar groen. Dankzij een zienswijze van Wijkteam Korte Akkeren is ook het toegankelijk maken van niet-openbaar groen in de Structuurvisie Groen Gouda opgenomen als mogelijkheid voor het creëren van nieuw openbaar groen. Dat kan mogelijk van pas kan komen bij een ander groeninitiatief van Wijkteam Korte Akkeren; het Rondje Goudkade.

Croda maakt nog geen gebruik van het terrein dat de Groene Verbinding bij de Watertoren omringt, maar het moment van uitbreiding in dat gebied dient zich wel binnen afzienbare tijd aan. De direct omwonenden zijn al geïnformeerd over de voorbereidingen. Dat deze langgekoesterde wens van het wijkteam binnenkort realiteit gaat worden is geweldig goed nieuws voor de bewoners van de wijk Korte Akkeren. Een compliment voor ‘de Kaarsenfabriek’, zoals Croda vaak nog wordt genoemd in de wijk, is dan ook op zijn plaats. Deze verbetering van de woonomgeving van de fabriek staat in een mooie traditie want Croda en haar voorgangers hebben al eerder bijgedragen aan het verbeteren van de woonomgeving. Twee eerdere bijdragen die gerealiseerd zijn op kosten van de fabriek zijn de voetgangersbrug over de deur van de Mallegatsluis en de parkstrook met voetpad langs het water van de Turfsingel achter het voormalige hoofdkantoor van Uniqema International, nu in gebruik als GOH (Gouds OndernemersHuis). Omwonenden en ook personeel van de fabriek maken met veel plezier gebruik van beide voorzieningen. Het succes van deze zeer gewaardeerde toevoegingen aan de woonomgeving rond de fabriek is deels te danken aan goed vooroverleg met omwonenden en belangenorganisaties. Om die reden heeft Wijkteam Korte Akkeren aan Croda kenbaar gemaakt, ook graag mee te willen denken over de inrichting van de Groene verbinding met de rivier bij de Watertoren. Dit aanbod is door Croda in dank aanvaard en het eerste overleg heeft inmiddels plaats gevonden. Vanwege de Torenbad-geschiedenis heeft het Wijkteam die plek aan de rivier voorlopig de naam ‘Torenpark’ gegeven. Dus, wie weet kunt u binnen afzienbare tijd in het Torenpark uw hengel in de rivier uitgooien of daar lekker op een bankje zitten wat uitkijkt over de rivier en Krimpenerwaard.